Zo doen we graag zaken met jou!

Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze  algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles offertes en overeenkomsten gedaan en gesloten door Asombro!.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten gedaan aan en gesloten met dezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze samenhangen met reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten. Tevens zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomsten waarvan voor de uitvoering door Asombro! derden betrokken dienen te worden. Indien en voor zover algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever in strijd zijn met deze algemene voorwaarden blijven de voorwaarden van de opdrachtgever buiten toepassing.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden of de situatie beoordeeld te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Offertes

Alle offertes en aanbiedingen van Asombro! zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte nadrukkelijk anders vermeld.

Een overeenkomst komt uitsluitend schriftelijk tot stand middels ondertekening door beide partijen. Alle offertes van Asombro! zijn geldig tot een maand na verzending door Asombro!.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Asombro! niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3. Prijs en prijsaanpassing

De opdrachtgever is ter zake van de door Asombro! verrichte werkzaamheden een tarief verschuldigd voor de tijd die Asombro! ten behoeve van de opdrachtgever werkzaam is. De hoogte van het tarief is aangegeven in de door Asombro! opgestelde offerte. Het tarief is uitgedrukt in een bedrag per uur of een bedrag per opdracht.

Overschrijding van het in de offerte begrote aantal uren of overige kosten met ten hoogste 10% van die begrote uren of kosten zal, zonder voorafgaand overleg, aan de opdrachtgever worden gedeclareerd. Overschrijding van de begrote uren of kosten met meer dan 10% van de begrote uren of kosten zal alleen dan tot declaratie leiden, indien daartoe, middels overleg met de opdrachtgever, akkoord is bereikt. Van voornoemde overschrijding wordt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld.

 

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

Asombro! zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Asombro! is bij het uitvoeren van haar werkzaamheden onafhankelijk met betrekking tot de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht. De werkzaamheden worden verricht binnen de randvoorwaarden zoals de opdrachtgever deze verstrekt bij het verlenen van de opdracht.

Asombro! heeft het recht zich bij de uitvoering van een opdracht door derden te laten bijstaan of een gedeelte van de opdracht door derden te laten uitvoeren. Indien door Asombro! of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Asombro! houdt rekening met de aanwijzingen en wensen van de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor zover deze aanwijzingen en wensen naar de mening van Asombro! het gewenste resultaat van de opdracht niet nadelig beïnvloeden.

Asombro! zal ten aanzien van de bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter beschikking komende informatie handelen met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Levertijden zijn streeftijden tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk als fatale termijn zijn aangeduid. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen kan Asombro! door opdrachtgever slechts gehouden worden aan het leveren van een inspanningsverplichting.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Asombro! aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Asombro! worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Het eigendom van geleverde materialen gaat pas over op opdrachtgever zodra deze de volledige factuur heeft voldaan.

 

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Asombro! is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.

Tevens is Asombro! bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Asombro! kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Asombro! op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Asombro! de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Asombro! tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Asombro! gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Asombro! gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Asombro! zal zij in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Asombro! extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Asombro! anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Asombro! vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Asombro! op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien de opdrachtgever een overeengekomen opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6 – Overmacht

Indien en voor zover Asombro! haar verplichtingen uit de overeenkomst niet geheel of niet tijdig kan nakomen door overmacht is Asombro!  gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten.

Onder overmacht wordt onder verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Asombro! geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Asombro! niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Indien Asombro! ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Asombro! gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7 – Betaling

Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na de factuurdatum door middel van storting op een door Asombro! aangewezen bank- of girorekening. Asombro! is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Asombro!, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de 0pdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Asombro! echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Indien Asombro!  aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Asombro! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Asombro! is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien Asombro! aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Asombro! is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Asombro! is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Asombro! aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Asombro! toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Asombro! is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 9 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Asombro! voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Asombro!  toerekenbaar is. Indien Asombro! door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever verplicht Asombro! zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Asombro!, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Asombro! en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

Asombro!  behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Asombro! heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen Asombro! en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De rechter in de vestigingsplaats van Asombro! is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Asombro! het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.